,

IRIS International No.5

 

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad

Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Izlazi jednom godišnje / Published once a year
Godište 5, svezak 5, 2019./Year 5th, No. 5, 2019
Izdavač: Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad
Published by The Haiku Association „Three Rivers“, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet / Editorial advisors: Stjepan Rožić, Dubravko Korbus, Antun Mikleš
Uredništvo / Editorial Board: Boris Nazansky, Nina Kovačić, Dejan Pavlinović,
Mihovila Čeperić-Biljan, Miroslav Vurdelja, Tomislav Maretić
Glavna i odgovorna urednica / Editor-in-chief: Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta / Croatian sub-editing: Mihovila Čeperić-Biljan
Lektura engleskih prijevoda s hrvatskoga / English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Fotografija na naslovnici / Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva / Editorial address: Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema / Prepress: Antun Mikleš

ISSN 1849-8639

Cilj časopisa jest prezentirati haiku i Japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu a hrvatske
autore predstaviti u svijetu.
Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce
Croatian haiku to the world.
Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru.
Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje./IRIS does not pay royalties
for any form of cooperation.

Izlaženje Irisa International potpomogao je Grad Ivanić-Grad, i Zagrebačka županija.