, ,

AN UNMOWN SKY

NEPOKOŠENO NEBO 2
Antologija hrvatskoga haiku pjesništva 2008-2018.
AN UNMOWN SKY 2
An Anthology of Croatian Haiku Poetry 2008-2018

Nakladnik: Udruga „Tri rijeke“, Haiku pjesnici Otoka Ivanića, Ivanić-Grad
Publisher: Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Za nakladnika/In the name of publisher: Stjepan Rožić
Glavna i odgovorna urednica/Edited by: Đurđa Vukelić Rožić
Prijevodi: autori, Đurđa Vukelić Rožić i ostali prevoditelji
Translated by the authors, Đurđa Vukelić Rožić and other translators
Editorial advisors/Urednički savjet: Boris Nazansky, Marinko Kovačević, Stjepan Rožić, Mihovila
Čeperić-Biljan, Antun Mikleš, Nina Kovačić, Zlata Bogović, Mihael Štebih, Miroslav Vurdelja,
Tomislav Maretić
Hrvatska lektura/Croatian sub-editing: Boris Nazansky
Engleska lektura/English sub-editing: Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations: Mihael Štebih
Naslovnica/Cover: Vanja Štebih
Grafička priprema/Graphic preparation: Antun Mikleš
Tisak: „Grafomark” d.o.o., Zagreb
ISBN 978-953-56564-4-9
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod
brojem 001007951.
Copyright © 2018.
Udruga „Tri rijeke“ HPOI/Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Sva prava pridržana. Nije dopušteno niti jedan dio ove knjige reproducirati ili distribuirati u bilo kojem
obliku ili pohraniti u bazi podataka bez prethodnog pismenog odobrenja autora.