,

IRIS International No. 3

 

Časopis za haiku-poeziju i srodne izričaje Udruge “Tri rijeke” HPOI, Ivanić-Grad
Journal of Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia

Izlazi jednom godišnje / Published once a year
Godište 3, svezak 3, 2017./Year 3rd, No. 3, 2017
Izdavač/Published by Udruga “Tri rijeke” HPOI Ivanić-Grad
Haiku Association “Three Rivers”, Ivanić-Grad, Croatia
Urednički savjet/Editorial advisors:
Dubravko Korbus, Stjepan Rožić, Štefica Vanjek, Miljenko Šimunović, Mihovila Čeperić-Biljan
Uredništvo/Editorial Board:
Boris Nazansky, Tomislav Maretić, Ljubomir Radovančević, Dejan Pavlinović, Nina Kovačić
Glavna i odgovorna urednica/Editor- in-chief
Đurđa Vukelić Rožić
Lektura hrvatskoga teksta/Croatian sub-editing
Boris Nazansky
Lektura engleskih prijevoda s hrvatskoga/English sub-editing
Elizabeth Harrison-Paj
Ilustracije/Illustrations by Ivo Markulin, haiga
Fotografija na naslovnici/Photo on the cover: Sanja Srbljinović-Čuček
Adresa uredništva/Editorial address
Kolodvorska 44, 10310 Ivanić-Grad
Tel./Phone: +385 (1) 2882 716, E-mail: dvrozic@gmail.com
Grafička priprema/Prepress: Antun Mikleš
ISSN 1849-8639 
Cilj časopisa jest prezentirati haiku i Japansku kulturu hrvatskom čitateljstvu a hrvatske
autore predstaviti u svijetu.
Our goal is to present haiku and the Japanese culture to the Croatian readers and introduce
Croatian haiku to the world.
Haiku se prevodi redakcijski, a ostali tekstovi po izboru.
Časopis ne isplaćuje honorare za bilo kakav oblik suradnje./IRIS does not pay royalties
for any form of cooperation.

Izlaženje Irisa International potpomogao je Grad Ivanić-Grad, i Zagrebačka županija.